/Demo 2 – sv
Demo 2 – sv 2020-06-26T06:41:37+00:00

DEMO 2 – det jordbruksbaserade företag NUTRIA- Grekland

Sektor 2. Olivolja

Demonstration av en IBLC i olivoljesektorn för produktion av olja, fast biomassa, spånskivor och kemikalier baserat på rester från beskärning av olivträd och olivrestolja.

Lokalisering

Produktion

10.000 t

~ 10 000 ton standardiserad och raffinerad olivolja, olivrestolja och olja från andra växter.

Viktigaste involverade aktörer

NUTRIA 

Stödjande part
CERTH och INASO-PASEGES

Nuvarande verksamhet

NUTRIA är en till hög grad avancerad, vertikalt integrerad enhet som producerar standardiserad olivolja, olivrestolja och fröolja i alla förpackningsvarianter. NUTRIA är verksam i ena änden av olivoljans värdekedja, med lantbrukarna som odlar oliverna i andra änden. Olivträdodlingarna i Grekland är i hög grad fragmenterad; vilket framgår av det faktum att i NUTRIAS omgivning har lokala cooperativ 210 registrerade medlemmar och ungefär 750 ha olivträdodlingar (vilket motsvarar i genomsnitt 3,6 ha/odlare eller 612 träd per odlare).

Lanbrukare skördar oliver från slutet av oktober till december, om syftet är till olivoljeproduktion. De säljer oliverna till lokala olivoljepressar vilka vanligtvis har en relativt liten produktionskapacitet. Olivoljepressar har en säsongsbaserad drift (oktober-mars) och har begränsad lagringskapacitet för olivoljeprodukterna. Dessutom saknar de kapacitet att standardiserad sina produkter för att möta marknadens krav, speciellt utländska marknader.

Uppköpare som agerar som mellanled köper olivolja från kvarnarna och transporterar med tanklastbilar till NUTRIAs anläggning, där den kan lagras under längre perioder.

NUTRIA har kapacitet att utföra nödvändiga raffinerings- och standardiseringssteg innan olivoljan marknadsförs. Dessutom kan de tack vare sitt kemiska laboratorium säkerställa kvaliteskontroll av råvara och färdig produkt, övervaka kritisk steg i produktionen och förse slutanvändaren med efterfrågade certifikat av analyser.

System för spårbarhet används så att NUTRIA kan producera olivolja med enligt Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och Skyddad geografisk beteckning (SGB).

Ny aktivitet

I framtiden är tanken att inom existerande produktionskedja skapa ett integrerat logistikcenter och som komplement till nuvarande verksamhet producera fast biobränsle och biokemikalier från outnyttjade resurser och därmed lösa problem som dessa resurser kan generera.

Företaget är mycket intresserad av att utvärdera följande nya möjligheter inom AGROinLOG-projektet;

  • Användning av rester från beskärning av olivträden som en råvara för produktion av fast biobränsle/biobaserade produkter. För närvarande låter man vanligtvis beskärningsresterna (förutom större grenar som används för förbränning) ligga kvar på marken och förmultna (utan vidare användning i jordbruket) alternativt samlas de ihop och bränns på fältet. I det föreslagna konceptet ska lantbrukarna skörda, förbehandla och mellanlagra beskäringsresterna vid olivoljeproduktionsanläggningen från slutet av december till mars.

    Den behandling som krävs för att nå de kvaliteskrav som marknaden ställer (torkning och pelletering) kommer att utföras på NUTRIAs anläggning. Till torkningen kommer ledig kapacitet hos den tork som används till olivpresskakan att utnyttjas.

    Efter behandling kan beskärningsresterna användas som ett fast biobränsle för värmeproduktion på den grekiska marknaden, alternativt som en råvara för produktion av spånskivor.

  • Extrahering av värdefulla kemikalier från restströmmar. Speciellt olivoljepresskakan som uppkommer efter TPOMW behandlingen har ett högt innehåll av fenol, förekomsten av fenol är en inhibitor /hämmande för biogasprocessen. Att inkludera ett steg i processen där fenoler extraheras skulle förutom att förbättra funktionen i biogasreaktorn även producera en värdefull kemikalie som kan användas inom tex läkemedels- och kosmetikindustrin.

Mål

  • Valorisering av 8500 ton/år av biomassa som idag inte utnyttjas (beskärningsrester från olivträd) som kan erhållas från lantbrukarna till en liten eller ingen kostnad eftersom lantbrukarna kan undvika evetuella hanteringskostnader de har idag.

  • Omsättning: öka omsättningen med ca 1 milj € (med antagandet att NUTRIA säljer 5 000 ton/år pellets från beskärningsrester till et pris av 200

  • Undvika att torken endast används under delar av säsongen. En preliminär undersökning tyder på att torken kommer att vara i drift från februari åtminstone till juni, istället för de nuvarande fyra måndernas driftsperiod (november-februari).

  • Genom att öka produktionen med ytterligare 5000 ton pellets från beskärningsrester kommer NUTRIA att kunna öka mängden fasta biobränslen till marknaden med 125% och då ta del av den ökande efterfrågan på fasta biobränslen.