/AGROinLOG-koncept
AGROinLOG-koncept 2019-06-10T09:30:00+00:00

AGROinLOG-KONCEPT

Vad är en IBLC? Hur integreras det in i ett företag i jordbrukssektorn?

Ett logistikcentrum för biomassa som integreras i ett företag inom jordbrukssektorn (benämns i projektet IBLC), det handlar om en ny aktivitet kopplat till biomassa som omfattar: skörd i fält, insamling och upphandling mot företag inom jordbrukssektorn, förädling till en vara med högre värde (balar, pellets, skogsflis, etc.) och marknadsföring.

Detta kräver utveckling av en ny värdekedja för icke-livsmedel som bör integreras med den befintliga livsmedelskedjan. IBLC-konceptet kan väsentligt bidra till de europeiska strategierna.

IBLC-konceptet innehåller en rad unika synergier för utveckling av nya affärer för biomassa och för att stärka företag inom jordbrukssektorn. Företagen inom jordbrukssektorn är redan etablerade och idag hanterar de och genomför kvalitetskontroller för varor av organiskt ursprung. Dessutom har de redan en etablerad logistik. Det finns dock tre hörnstenar för synergin mellan livsmedels- och icke-livsmedelslogistik för företag inom jordbrukssektorn:

  • Arbetet är säsongsbetonat i många fall, så att de kan använda sin personal och anläggningar för att utöka verksamheten under hela året genom att växla mellan livsmedels- och icke-livsmedelsproduktion.

  • De kan utnyttja sin befintliga utrustning för att hantera och förädla biomassa (torkning, pelletering, lagring) under den del av säsongen då det produceras små mängder livsmedel.

  • De har redan ett nätverk av leverantörer och kunder och kan därmed använda dem för att få tag i biomassa och kan på det viset hitta en marknadsandel för biobaserade produkter.

Strategi

Integrerad skörd av produkter och biprodukter och skördeoptimering

AGROinLOGs största utmaning är att optimera skördeaktiviteterna så att de ger en förbättring av logistiken och skapar en ekonomisk lönsamhet i hela värdekedjan.

I projektet demonstreras användningen av nya skördetekniker vid skörd av sudangräs som minskar torkningskostnaderna genom förbehandling av biomassan på fältet dessutom demonstreras användninngen av en anpassad utrustning vid insamling av beskärningsrester från olivträd som ökar körhastigheten och samtidigt minskar antalet sandpartiklar och stenar.

Integrerad logistik

I AGROinLOG kommer man både att försöka integrera kedjorna utan att påverka livsmedelsprodukternas kvalitet eller egenskaper och samtidigt bestämma fördelarna med att använda befintlig logistik av råvaror och slutprodukter för transport av biobaserade produkter till IBLCn.

För lucern jämförs skörd med snittvagn med konventionell skörd med balpress och det optimalt transportavståndet för de två metoderna bestäms.

Integrering av icke-livsmedelsprocesser i befintliga livsmedelsprocesser

I en IBLC i AGROinLOG-projektet siktar man mot att maximera användningen av befintlig utrustning för livsmedelsproduktion hos företag inom jordbrukssektorn, särskilt under lågsäsong, detta för att minska investeringskostnaderna och förkorta avbetalningstiden för utrustningen.

AGROinLOG kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt att utvärdera om de nya icke-livsmedelsaktiviteterna kommer att förstöra kvaliteten eller ändra kraven i den befintliga livsmedelsproduktionen och säkerställa så att inget kan äventyra livsmedelskedjan.

Nya bio-råvaror och intermediära biobaserade produkter hos företag inom jordbrukssektorn genom integrering av icke-livsmedelsprocesser

AGROinLOG kommer undersöka om det är möjligt att produkcera bio-råvaror från restströmmar såsom halm och beskärningsrester i en IBLC genom att göra en tekniskoekonomisk analys.

AGROinLOG kommer även att fokusera på produktionen av råvaror med lämplig kvalitet för den biokemiska marknaden, såsom furfural eller levulinsyra från halm samt fenoler från restolja från olivoljeproduktion. AGROinLOG kommer också att inrikta sig på marknaden för flytande transportbränslen.

I andra generationens biobränsleanläggningar används den ligninrika restströmmen från cellulosaxtraktionen för att täcka upp behoven av bioenergi. AGROinLOG kommer att demonstrera integrationen av ett ytterligare steg för att ge ett mervärde till denna rest.