/Demo 3 – sv
Demo 3 – sv 2020-06-25T15:22:57+00:00

DEMO 3 Lantmännen – Sverige

Sektor 3. Jordbruk, mat, energi

Demonstration av IBLC-konceptet på kvarn- och foderföretaget för halmbaserad produktion av biobaserade produkter för transprtsektorn (etanol och bioolja)

Lokalisering

Produktion

600 000 ton mjöl/år
200 000 ton etanol/år
1 000 000 ton foder/år
8000 ton gluten/år

Viktigaste involverade aktörer

Lantmännen 

Med stöd av
RISE och RISE Processum

Nuvarande verksamhet

Runt 29 000 lantbrukare, medlemmar i Lantmännen, skördar spannmål i augusti-oktober och levererar den till Lantmännen för produktion av mjöl och andra kvarnprodukter för livsmedel samt foder. En del av spannmålen används för bioetanolproduktion och en pelleterad biprodukt som används som foder.

Förutom spannmål producerar lantbrukarna biprodukten halm. Halmen skördas och används antingen som strö eller foder men en betydande del används inte idag och bearbetas istället ner i jorden efter spannmålsskörden. Många studier har identifierat halm som den restström från lantbruket med störst potential.

Ny aktivitet

Den nya affärsmöjligheten inkluderar användningen av halm som kompletterande råvara till den nuvarande etanolproduktionen för att ta fram produkter med högre värde i halmens värdekedja. Den nuvarande etanolanläggningen är beroende spannmålsmarknaden och pga dett akan anläggningen under perioder gå ner i produktion eller köpa in alternativa råvaror som socker som på samma sätt som spannmål konkurrerar om åkermark med matproduktionen. För att undvika detta och för att göra processen mer ekonomiskt intressant vill Lantmännen diversifiera råvarubasen genom att använda halm som inte konkurrerar med livsmedel för etanolproduktionen. En utmaning är då att skapa ett logistiksystem som under hela året kan förse anläggningen med halm som skördas under en kort period.

Att producera andra generationens etanol från halm är en välstuderad process. Men utamningen är att hantera den ligninrika restprodukten som kan ha ett högt värde om den raffineras till en produkt såsom ett flytande biodrivmedel eller ett biomaterial. Det vanliga idag är att ligninresten avvattnas och förbränns i en kraftväreanläggning till ett lågt värde. Dessutom är det inte ekonomiskt lönsamt att producera etanol från halm om ligninet som är den del av halmen som återstår efter etanolproduktionen inte värdesätts.

Lantmännens nya affärsaktivitet siktar på att använda en råvara som inte konkurrerar med matproduktionen för etanolproduktion och därmed kunna utveckla halmens värdekedja. Halmens värdekedja får förbättrad lönsamhet genom att producera både etanol och produkter med högt värde från ligninet (svavelfri bioolja som kan uppgraderas till dieselkvalitet).

För närvarande lämnar de flesta av lantbruakrna som levererar spannmål till etanolanläggningen halmen på marken eftersom det inte finns någon marknad för den. Ca 80 000 ton spannmålshalm anses vara potentiellt tillgägnligt för etanolproduktion i de till etanolanläggningen i Norrköping omgivande länen Östergötland och Södermanland inom en radie av ca 100 km. Denna beräkning har tagit hänsyn till den ham som används i djurproduktionen och för att bibehålla markens bördighet. Halmen är en resurs som skördas unde ren kort period, därför är en del av utmaningen att skörda halmen under en begränsad tid för att kunna hantera ch leverera den till etanolanläggningen i takt med förbrukning.

Mål

  • Att värdesätta 80 000 ton halm per år som idag inte utnyttjas för att användsa i en icke-mat tillämpning.

  • Omsättning: Att ökad omsättningen med ca 20 miljoner € när anläggningen är i drift i full skala (TRL 9), och inkluderar de tre produkterna etanol, bioolja och biokol.

  • Anställning: 25 nya arbetstillfällen är möjliga vid följande förutsätningar. Förbättrade anställninsmöjligheter inom jordbrukssektorn om halm blir en värdefull resurs. För det andra, nya arbetstillfällen inom logistik för att hantera 80 000 ton halm per år och till sist ny arbetskraft för drift och management för den nya verksamheten hos Lantmännen.

  • Reduktion av genomsnittlig återbetalningstid för investeringar i utrustning: 50%