/Demo 1 – sv
Demo 1 – sv 2020-06-26T06:42:31+00:00

DEMO 1 – AGROINDUSTRIAL PASCUAL SANZ (APS) ett företag inom jordbrukssektorn – Spanien

Sektor 1. Fodertorkning

Demonstration av en IBLC för foderproduktion, fast biomassa och innovativa biokompositer inom djurfoderområdet

Plats

Produktion

40 000 ton/år

40 000 ton/år av balar och pellets halmpellets

Huvudsakliga aktörer som är inblandade

Agroindustrial Pascual Sanz (APS)

Med stöd av
CIRCE och CREA

Nuvarande verksamhet

APS ägnar sig åt produktion av torkad vall i form av balar eller pellets. Vallen består huvudsakligen av lucern vilken köps in på två sätt.

  • Företaget köper in råvaran från befintliga handelsföretag på marknaden. Detta gäller för ca 10% av den lucern som köps in.

  • Företaget köper in lucern på rot av lantbrukaren, skördar och hackar följt av transport till anläggningen (gäller för 90% av den lucern som köps in från 100 lantbrukare).

I mindre omfattning och beroende på vilket krav kunden ställer på kvaliteten köper företaget in andra arter av vall (såsom sudangräs) och blandar den med lucern. Ungefär 50 000 ton lucern hanteras mellan april och november, vilket är den säsong som anläggningen är i drift för produktion foder i form av balar (85% av produktionen) och pellets (15% av produktionen).

De huvudsakliga förbrukarna är spanska lantbrukare (lokala och regionala), nötkreatursproducenter och andra aktörer i kedjan medan 45% av produktionen går på export. Transporten till köparen organiseras normalt av APS men utförs av externa transportörer.

Råmaterialet (lucernen) lagras uppdelat efter kvalitet. Efter malning passerar det en roterande tork som utnyttjas till 100% av sin kapacitetet (24 h per dygn, 6 dagar i veckan) från april till september. Från oktober till november reduceras utnyttjandegraden till 70% och från december till mars är utnyttjandegraden som lägst (upp till 30%).

Kvarn- och pelleteringssystemet är till 50% tillgängligt för annan verksamhet från april till november eftersom huvuddelen av produktionen säljs som balar. Från december till mars är anläggningen helt outnyttjad och därmed tillgänglig för annan verksamhet.

Ny aktivitet

Den nya verksamheten har utvecklats för att utnyttja perioder från december till mars när utrustning i den befintliga anläggning inte används. Under denna tidsperiod kommer nya typer av pellets produceras för två olika användningsområden: energi och biokompositer.

En produktionsvolym på 6000 ton/år har bedömts optimalt för företaget i ett första steg, fastän maximal kapacitet är ca 10 000 ton/år. Följande figur visar den föreslagna kompleterande verksamheten. Med AGROinLOGs angreppssätt ökar anläggningens flexibilitet genom att möjliggöra produktion av en ny typ av pellets under de perioder (december till mars) när anläggningen för närvarande inte används och till en försumbar investering.

Dessutom kommer två nya marknader bearbetas med de nya produkterna: bioenergi och biokompositer. Råmaterialet för den nya pelletsen kommer att vara spannmålshalm, majshalm och sudangräs som köps in från närliggande gårdar. För att höja kvaliteten på den pellets som ska användas för energiproduktion kommer träflis att köpas in.

Den nuvarande produktionslinjen kan hantera stråråvaror och träflis med mindre anpassningar av utrustningen eller med ökat underhållsbehov. Dock kommer kapaciteten att minska.

Mål

  • Valorisering av 7000 ton/år av råvara som för närvarande inte utnyttjas (halm) och som kan köpas från lantbrukare till ett lågt pris och då öka värdet på råvaran.

  • Omsättning: Öka APS´s omsättning med minst 660 000 € vid ett marknadspris på 110 €/ton för den nya pelletsen som produceras. Detta inkluderar inte det potentiellt högre priset beroende på pelletens sammansättning eller det slutliga användningsområdet (bioenergi/biokompositer) och kommer att kunna ge 11% ökning.

  • Anställning: Att företaget kan förse de 11 anställda med arbetsuppgifter under hela året när anläggningen kan vara i drift hela året samt en extra anställd för att sköta den nya produktionslinjen. På tillförselsidan förväntas nya arbetstillfällen för halmlogistiken.

  • Ökad inkomst pga. ökat utnyttjande av utrustning: Utrustningens kompabilitet (tork, kvarn, pelletspress och lagringssystem) reducerar återbetalningstiden. Då kommer utnyttjandegraden att öka vilket gör att avskrivningstiderna för utrustningarna kommer att minska med 25% för torken samt för kvarnen och pelletspressen med 62,5%, eftersom utrustningarna används för andra ändamål. Detta ger en ökad konkurrenskraft för slutproduktens pris eller ökad lönsamhet för företaget.

  • Kundbasen utökas: 2 nya marknader för APS planeras inom icke-livsmedelstillämpningar vilka kommer att stärka APSs konkurrenskraft. Den första är bioenergi där en tydlig efterfrågan finns för pellets från biomassa för energitillämpningar. Den andra, biokompositer för tillverkningsindustrin är på uppåtgående, fastän i en begynnande marknad.