/AGROinLOG Conc
AGROinLOG Conc 2019-05-21T10:27:36+00:00

AGROINLOG CONCEPT

Τι είναι το ΟΚΕΒ; Πώς ενσωματώνεται στην αγρο-βιομηχανία;

Ένα κέντρο εφοδιασμού βιομάζας που ενσωματώνεται σε μια αγρο-βιομηχανία (που στο παρόν έργο ονομάζεται ΟΚΕΒ) αναφέρεται στην έναρξη μιας νέας δραστηριότητας βιομάζας, η οποία περιλαμβάνει: τη συγκομιδή, τη συλλογή και τη προμήθεια προς την αγροτοβιομηχανία, την μετατροπή σε αγαθό υψηλότερης προστιθέμενης αξίας (μπάλες, πελλέτες, τσιπς ξύλου, κ.λπ.) και την τελική εμπορία αυτού.

Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη μιας νέας αλυσίδας αξίας μη διατροφικής αξίας, η οποία θα πρέπει να ενσωματωθεί στην προϋπάρχουσα αλυσίδα τροφίμων. Τα ΟΚΕΒ από τη σύλληψή τους, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στις ευρωπαϊκές στρατηγικές

Τα ΟΚΕΒ περιλαμβάνουν μια σειρά μοναδικών συνεργειών για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων στη βιομάζα και την ενίσχυση ως αγροτοβιομηχανίες. Για παράδειγμα, οι αγροτοβιομηχανίες έχουν ήδη διευθετηθεί και χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση και τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων στα βιολογικά προϊόντα, καθώς και έχουν ήδη δημιουργήσει την εφοδιαστική αλυσίδα τους. Ωστόσο, υπάρχουν τρεις ακρογωνιαίοι λίθοι για τη συνέργεια της επισιτιστικής και μη επισιτιστικής εφοδιαστικής στην αγροτοβιομηχανία:

  • Οι εργασίες είναι εποχιακές σε πολλές περιπτώσεις, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις τους για να επεκτείνουν τη δραστηριότητα καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους με εναλλαγή της παραγωγής τροφίμων και μη τροφίμων

  • Μπορούν να επωφεληθούν από τον υπάρχοντα εξοπλισμό τους για τον χειρισμό και τον έλεγχο της βιομάζας (ξήρανση, πελλετοποίηση, αποθήκευση) κατά τη διάρκεια εποχικών περιόδων χαμηλής ενεργειακής δραστηριότητας.

  • Έχουν ήδη ένα δίκτυο προμηθευτών και πελατών και έτσι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για την απόκτηση βιομάζας από τους σημερινούς προμηθευτές τους και μπορούν να βρουν στους σημερινούς προμηθευτές και τους πελάτες τους μια εξειδικευμένη αγορά προϊόντων βιομάζας

Στρατηγική

Ολοκληρωμένη συγκομιδή προϊόντων και υποπροϊόντων και βελτιστοποίηση της συγκομιδής

Η κύρια προοπτική του AGROinLOG είναι η βελτιστοποίηση των εργασιών συγκομιδής όταν επιδιώκεται η παραγωγή βιολογικών προϊόντων που επιτρέπουν την επίτευξη βελτιώσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας, εξασφαλίζοντας την οικονομική κερδοφορία ολόκληρης της αλυσίδας αξίας.

Η χρήση νέων τεχνικών συγκομιδής που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση του κόστους αναγκαστικής ξήρανσης με τη συμπίεση της βιομάζας στο πεδίο (για παράδειγμα το σόργο του Σουδάν) και τη χρήση βελτιστοποιημένου εξοπλισμού που αυξάνει την ταχύτητα συλλογής, μειώνοντας ταυτόχρονα την άμμο/ και τις πέτρες σε σύνθετες αλυσίδες,θα παρουσιαστούν στο στο έργο.

Ολοκληρωμένη εφοδιαστική αλυσίδα

Όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων,το AGROinLOG όχι μόνο θα προσπαθήσει να ενσωματώσει και τις δύο αλυσίδες στις αγροβιομηχανικές γραμμές χωρίς να επηρεάσει την ποιότητα των τροφίμων ή τις ιδιότητές τους, αλλά θα καθορίσει επίσης την ευκολία χρήσης του υπάρχοντος εξοπλισμού σχεδιασμένου για διεργασίες τροφίμων για τη μεταφορά προϊόντων βιομάζας στο ΟΚΕΒ.

Με αυτή την έννοια, στην περίπτωση ποώδη πόρων, τα κτηνοτροφικά μηχανημάτα θα συγκριθούν με τα συμβατικά μηχανήματα συλλογής και οι μέγιστες αποστάσεις από το ΟΚΕΒ που θα εξασφαλίζουν αποτελεσματικότερες και κερδοφόρες εργασίες για κάθε τύπο μηχανής.

Ενσωμάτωση των διαδικασιών που δεν αφορούν τα τρόφιμα στις υφιστάμενες διατροφικές διαδικασίες

Το AGROinLOG επιδιώκει να μεγιστοποιήσει τη χρήση του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού τροφίμων της αγρο-βιομηχανίας στο ΟΚΕΒ, ειδικά κατά τη διάρκεια των περιόδων αναμονής τους, προκειμένου να μειωθεί η επένδυση αλλά και η περίοδος αποπληρωμής του εξοπλισμού.

Τιο AGROinLOGστοχεύει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση της παρεμβολής των μη εδώδιμων δραστηριοτήτων στην ποιότητα ή τις απαιτήσεις των υφιστάμενων δραστηριοτήτων και προϊόντων τροφίμων και στη βελτιστοποίησή τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν εμφανίζονται ίχνη που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την τροφική αλυσίδα.

Νέα βιο-υλικά και ενδιάμεση παραγωγή βιολογικών προϊόντων στις αγροτοβιομηχανίες με την ενσωμάτωση διαδικασιών εκτός των τροφίμων

Το AGROinLOG θα προβεί σε τεχνικοοικονομική αξιολόγηση της δυνατότητας κατασκευής βιο-υλικών από τα προϊόντα που παράγονται στο OKEB με βάση το άχυρο και τα γεωργικά κλαδέματα.

Το AGROinLOG θα ασχοληθεί επίσης με την παραγωγή πρώτων υλών κατάλληλης ποιότητας για τη βιοχημική αγορά όπως την φουρφουράλη ή το λεβουλινικό οξύ από άχυρο καθώς και φαινόλες από το υπόλειμμα εκχύλισης ελαιολάδου. Το AGROinLOG θα στοχεύσει επίσης στην αγορά των υγρών καυσίμων μεταφοράς.

Στα φυτά βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς, το πλούσιο σε λιγνίνη υπόλειμμα από την εκχύλιση κυτταρίνης χρησιμοποιείται για την κάλυψη των απαιτήσεων βιοενέργειας. Το AGROinLOG θα επιδείξει την ενσωμάτωση ενός επιπλέον βήματος για να προσδώσει μια προστιθέμενη αξία σε αυτό το υπόλειμμα.